top of page
_edited.jpg

Over het project

COGITO verkent de talrijke en potentieel tegenstrijdige visies van rechtvaardige stedelijke transities voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Lees verder voor meer informatie over onze onderzoeksfocus en methoden.

Klimaatschuld
Vandaag toekomstige generaties terugbetalen

Een van onze grootste schulden aan toekomstige samenlevingen is te wijten aan de voortdurende wereldwijde klimaatverandering en aantasting van het milieu. Het is goed gedocumenteerd dat milieulasten ongelijk verdeeld zijn in steden en een onevenredige impact hebben op kansarme gemeenschappen. Zonder adequaat klimaatmitigatie- en aanpassingsbeleid zullen deze ongelijkheden onder de druk van klimaatverandering verergeren.  

Gewoon stedelijke overgangen
Rechtvaardigheid centreren bij de verkenning van duurzame stedelijke transities

Het kader van"slechts overgangen"focussen ophet beperken van de gevolgen van klimaatverandering en het verminderen van milieuschade, terwijl ook sociale ongelijkheid wordt overbrugd.

In dit project kijken we naar drie vormen van rechtvaardigheid, die elkaar op veel manieren overlappen. Deze omvattenenergierechtvaardigheid, milieurechtvaardigheid en klimaatrechtvaardigheid. Hoewel energie- en milieurechtvaardigheid vrij goed ingeburgerd zijn in de academische literatuur, is het concept van "klimaatrechtvaardigheid" en de relevantie ervan voor stedelijke gebieden nu pas in opkomst, maar belangrijker dan ooit. 

Onderzoeksfocus
Decarbonisatie en stedelijke vergroening

In dit onderzoek focussen we op twee belangrijke transities voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:de stedelijke transitie naar koolstofneutraliteitEnde transitie naar een klimaatbestendige stad door middel van stadsvergroening. Alleen al zal het aanpakken van deze doelen een essentiële rol spelen bij het bereiken van een duurzamere toekomst. Samen zijn deze twee elementen van stedelijke transitie sterk met elkaar verbonden en als zodanig kunnen beleid en maatregelen die worden geïmplementeerd om deze transities mogelijk te maken bestaande ongelijkheden mogelijk versterken en verergeren.

methoden
Prospectief & scenario's

Samen met stakeholders brengen we het in kaartverschillende visies voor rechtvaardige transities naar een duurzamer Brussel. Wij gebruiken eenparticipatieve prospectieve benaderinggebaseerd op de tools en methoden die zijn ontwikkeld door de Franse school van prospectief om te reageren op onze onderzoeksdoelstelling. Eerst stellen we een diagnose van het huidige systeem door de vraag te stellen "wat zijn de onrechtvaardigheden op het gebied van milieu, klimaat en energie die vandaag de dag in Brussel bestaan en elkaar overlappen?" Vervolgens bouwen en analyseren we samen met belanghebbenden scenario's voor alternatieve rechtvaardige stedelijke transities naar koolstofneutraliteit en klimaatbestendigheid door vergroening voor het jaar 2050.

Remake_Illustration_edited.jpg

Samenwerken en netwerken
Multidisciplinair in de prospectieve diagnose en visievorming

Om rekening te houden met de verschillende maar even legitieme perspectieven op de toekomstige ontwikkelingen van het Brussels Gewest, zullen we in verschillende stadia van het onderzoek een “Maatschappelijk Klankbord” betrekken dat zal zijn samengesteld uit actoren van de betrokkenen bij het probleem (dwz : administraties, milieu-ngo's, verenigingen die armoede bestrijden, economische actoren...). 


Het onderzoeksteam van COGITO is multidisciplinair en heeft expertise en ervaring in verschillende methodologieën en onderzoeksonderwerpen. We zullen ons onderzoek echter versterken door experts op het gebied van prospectieve methoden te raadplegen en meestal zullen experts in methoden die voortkomen uit de Franse traditie van "Prospective" - worden opgericht. Deze groep van experts zal worden ingezet voor belangrijke methodologische keuzes.

bottom of page